Høring - etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

06. februar 2012

Høringsfrist 06.01.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 4. mars 2010:

 

Vedtak 189:
”Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til endring av straffeprosessloven hvor det innføres en ubetinget etterforskningsplikt uavhengig av mistanke hos politiet og påtalemyndigheten når barn dør plutselig og uventet. Stortinget forutsetter at regjeringen i forbindelse med lovendringen foretar endringer i påtaleinstruksen, slik at Riksadvokaten kan gi nærmere retningslinjer om gjennomføringen av etterforskningsplikten.”

Lenke til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---forslag-om-innforing-av-etterfo.html?id=621665

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt