Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - internasjonalt helsesamarbeid

06. februar 2012

Legeforeningen støtter arbeidet for å styrke Verdens helseorganisasjons (WHO) ledende og koordinerende rolle på helsefeltet. Det er avgjørende at WHO fremstår med nødvendig integritet og troverdighet. Legeforeningen vil oppfordre norske myndigheter til å arbeide aktivt for å sikre rolleklarhet i WHOs arbeid, bl.a. i forhold til legemiddelindustrien.  

Arbeidet med FN s tusenårsmål for helse og økende internasjonal vilje til økonomisk innsats har ført til endringer i helsetilbudet for fattige mennesker. Tusenårsmålene er FNs oppskrift på hvordan man skal bekjempe fattigdom i verden. Den norske regjeringen har påtatt seg et særlig ansvar for det fjerde og femte tusenårsmål rettet mot henholdsvis barne- og mødrehelse. Legeforeningen er opptatt av de helserelaterte tusenårsmålene, særlig målene for barnedødelighet og mødrehelse og støtter norske myndighetenes bidrag for å redusere den svangerskapsrelaterte dødeligheten.

Målsettingene med tusenårsmålene har imidlertid i liten grad lagt vekt på utdanning eller generell bedring av helsesystemet. En langsiktig satsing på utdanning er nødvendig for å styrke både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Også Norge vil ha nytte av samarbeid om utdanning, men utformingen må primært legge vekt på å styrke helsetjenesten i lav- og mellominntektsland.

Mangel på leger gjør at store grupper av verdens befolkning ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Problemet øker på grunn av aktiv rekruttering til rike land og rekruttering til arbeid utenfor den offentlige helsetjenesten. Høyinntektsland står overfor en demografisk endring i befolkningen, og etterspørselen etter arbeidskraft fra utlandet vil derfor øke i framtiden. Legeforeningen har gjennom internasjonale legeorganisasjoner arbeidet aktivt for etisk rekruttering av helsepersonell. Legeforeningen ser derfor positivt på at Norge vil bidra aktivt til å innføre internasjonale retningslinjer for rekruttering av helsearbeidere.

Det er også viktig med samarbeid med land i våre nærområder. Legeforeningen vil oppfordre til tettere samarbeide med øst-europeiske land og stater i det tidligere Sovejetunionen. Norske helsemyndigheter bør intensivere arbeidet med å bistå disse landene i å bygge opp nødvendig helsetjeneste, spesielt primærhelsetjeneste gjennom ulike opplærings- og utplasseringsprogrammer.

 
10. desember 2010

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt |