Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - tannhelsetjenesten

06. februar 2012

Bedre helse for alle krever innsats både av hver enkelt og av fellesskapet. Spekteret av sykdommer er i stadig forandring. Endringene reflekterer befolkningens levekår, miljø og atferd. For å endre atferd og miljø er det nødvendig med både individuell, miljørettet og samfunnsrettet innsats. Helsefremmende tiltak generelt vil også bidra til bedret tannhelse.

Tannsykdommer er blant de sykdommer som i vesentlig grad er en følge av vårt levesett. Faktorer som økonomi, utdanning, psykososiale forhold og livsstil har derfor innvirkning på tannhelsen.

For å kunne påvirke faktorene som gir god helse, er det viktig at både helsefremmende og forebyggende arbeid i stor grad foregår tverrfaglig og tverrsektorielt. De faktorer som gir god helse er også som regel gunstige for tannhelsen. Å legge til rette for god tannhelse i befolkningen forutsetter samhandling blant ulike helsesektorer. En viktig forutsetning er at det etableres samhandling med helse- og sosialtjenesten slik at nødvendig tannbehandling inngår i det tilbud personer med langvarige og sammensatte behov mottar.

Den begrensede offentlige finansieringen for voksne kan medføre at tilgangen til tannhelsetjenesten er avhengig av den enkeltes økonomiske situasjon, og at enkeltes levekår virker inn på deres mulighet til å ta vare på egen tannhelse og dermed helse generelt. Legeforeningen mener derfor at tannhelsetjenesten i større omfang bør bli offentlig finansiert, eventuelt med begrensede egenandeler fra pasienter, slik at de som har behov også får tilgang til tannhelsetjenesten.


10. januar 2011

Saksbehandler

Anjam Shuja |