Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - frivillig arbeid og ideelle organisasjoner

06. februar 2012

Høringsuttalelse

Legeforeningen støtter målet om å opprettholde og styrke omfanget av frivillig omsorg.

Ideelle organisasjoner er viktige leverandører av privatiserte tilbud innen helse- og omsorg. Myndighetene bør ta imot den kompetanse og den vilje som frivillige organisasjoner har til å organisere og levere tjenester. Fokus må være på at tjenesten leveres – også kvaliteten på denne, og ikke hvem som leverer tjenestene. Kommunenes mulighet til å kjøpe tjenester av ideelle organisasjoner til en gunstig pris, bør opprettholdes. De ideelle tjenestetilbyderne må få større forutsigbarhet i avtalene med det offentlige.

Legeforeningen vil understreke at ikke alle tjenester egner seg for anbudsutsettelser Innen psykiatri og rusbehandling kan anbud medføre faglig uheldige konsekvenser, og i noen tilfeller bli uforsvarlig. Kostnadene knyttet til brudd i gode behandlingsrelasjoner vil først vise seg lenge etter det enkelte budsjettår, hvor man kanskje kan se for seg en kortsiktig økonomisk gevinst ved å sette ”leveranser” av relasjonsbaserte behandlingstilbud ut på kortsiktige anbud.

Psykiatriens kompetanse er dens ansatte og deres individuelle og kollektive kunnskapsnivå. Slike kompetansemiljøer bygges opp over år, men kan brytes ned med et pennestrøk.

Flere eksempler på uheldige følger av en omorganisering basert på disse anbudsprinsippene kan nå sees i hele landet både innen psykiatri og innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Anslag viser at omfanget av omsorgstjenester fra pårørende er nesten på høyde med omfanget av den kommunale omsorgstjenesten. Det er derfor positivt at den offentlige utredningen om ytelser for pårørendeomsorg som erstatter kommunale tjenester, skal følges opp. Ordningen med omsorgslønn er dessverre uklar og kommunene løser det forskjellig. Legeforeningen støtter arbeidet med å rydde opp i dette.

Regjeringen bør vurdere å innføre sykedager for pårørende i arbeid som pleier syke foreldre, på lik linje med småbarnsforeldres krav på ekstra sykedager i året for å ta seg av syke barn.

Lærings- og mestringssentra (LMS) er bare summarisk omtalt i høringsutkastet. Legeforeningen støtter tanken om at etablering av lærings- og mestringstilbud kan være en oppgave for kommunene. En overføring av LMS fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten forutsetter nødvendig finansiering.

 
22. desember 2010Saksbehandler

Camilla Sandbakken