Endringer i voldsoffererstatningsloven

06. februar 2012

                                                                                                    Vedlegg 5. Sak 223/10 (2.04)

Justis- og politidepartementet

                                                                                                    20.9. 2010

Høringsuttalelse – endringer i voldsoffererstatningsloven

Det vises til høringsnotat om endringeri i voldsoffererstatningsloven med høringsfrist 20. september. Saken har vært på intern høring i relevante organisasjonsledd og foreliggende høringssvar er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Legeforeningen støtter de fleste av de fremsatte forslag. Forslagene og refleksjonene i høringsnotatet vitner om at departementet tar offerets situasjon på alvor, spesielt er der gjort kloke og grundige refleksjoner rundt barn som offer. Det er tatt hensyn til kjent medisinsk/psykiatrisk kunnskap om senskader og om de kompliserte mekanismene rundt vold mot barn i arbeidet med endringer av tidsfristene for foreldelse.

Når det gjelder forslaget om å fjerne klagenemnda stiller Legeforeningen seg spørrende til grunnlaget for dette forslaget. Etter vår oppfatning er det mangelfullt utredet hvilken reell betydning dette får for saksbehandlingstiden i disse sakene. Hensynet til kontinuitet og innsikt hos de som fatter avgjørelsen i slike saker er viktig, og vi antar at dette har vært medvirkende til at det i sin tid ble valgt en nemndsmodell. Vi kan ikke se at departementet i særlig grad har gått inn i en vurdering av de alternativer som foreligger for styrking av nemnda, og dermed reduksjon av saksbehandlingstiden. Under enhver omstendighet er det viktig med sterk medisinsk kompetanse i slike saker. Om man går bort fra nemndsmodellen bør faste sakkyndige oppnevnes for lenger perioder for å bidra til kontinuitet og innsikt i saksområdet.
 

Saksbehandler

Anne Kristin Stolz |