Informasjonssikkerhet - helseregistere

06. februar 2012

Høringsfrist 01.09.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre på høring. Høringsforslaget er en oppfølging av Ot.prp. nr. 51 (2008–2009), Innst. nr. 110 (2008–2009) og Besl. O. nr. 119 (2008–2009).

Et tidligere forslag til forskrift ble hørt gjennom høringsnotat av oktober 2008 der også forslag til de siste endringene i helseregisterloven § 13 og helsepersonelloven § 45 ble hørt. Dels på bakgrunn av Stortingets behandling av lovforslaget, og dels på bakgrunn av synspunkter fra høringsinstansene i høringen oktober 2008, har departementet utarbeidet et revidert forslag til forskrift.

Saksbehandler

Siv Cathrine Høymork