Rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter

06. februar 2012

                                                                                                                 Vedlegg 1. Sak 184/10 (1.03)

FinansdepartementetDeres ref.:     Vår ref.: 10/2445    Dato: 24.8. 2010


Høring - Rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter

Det vises til brev av 22. april 2010 og rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Legeforeningen er enig i at ordningen om særfradrag for store sykdomsutgifter ikke fungerer helt tilfredsstillende. Det er vanskelig å sikre likebehandling, personer med lav inntekt får lite eller ingen nytte av fradragene og det er mange som er ukjente med muligheten og metoden for å kreve slike fradrag.

Det er imidlertid et stort problem at sykdom er kostbart og inntektsreduserende for mange pasienter og deres familier. Sykdom og uførhet kan også forsterke eksisterende sosiale ulikheter. I tillegg har økningene av egenbetalingen for helsetjenester blitt en vesentlig utfordring for mange.

Legeforeningen ser at en avvikling av ordningen vil kunne føre til at mange personer vil komme dårligere økonomisk ut. Vi stiller oss tvilende til om at det er mulig å på en treffsikker måte tilføre tilstrekkelige midler gjennom finansiering av ulike helsetjenester eller gjennom andre kanaler, slik at dette veier opp for retten til søknad om særfradrag.

Ordningen med særfradrag pga sykdomsutgifter bør bestå, men utvikles med hensyn på tydeliggjøre hvilke utgifter som kan gi grunnlag for særfradrag og dokumentasjon av disse. Videre bør informasjonen til befolkningen ordningen styrkes slik at rettigheten blir allment kjent.


Den norske legeforenings sentralstyre, e.f.


Geir Riise
generalsekretær
                                                                                                   Terje Sletnes
                                                                                         konst. avdelingsdirektør

Saksbehandler

Terje Sletnes |