Vedtektsendring i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

06. februar 2012

Høringsfrist 08.01.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Vedlagt følger forslag til endringer av SOPs ytelser. Høringsinstansene inviteres med dette til å gi tilbakemelding om de foreslåtte endringer.

Forslag til endring i vedtektene skal i henhold til SOPs vedtekter behandles av styret i SOP og forelegges Legeforeningens sentralstyre som gjør vedtak i saken. Sentralstyrets vedtak fremlegges for godkjennelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Høringssvarene vil gi grunnlag for endelig beslutning og formulering av vedtekstendringene. Dette arbeidet vil fortsette på vårparten 2010, og det tas sikte på at forslag oversendes til godkjenning i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i tide til at nye vedtekter kan gjøres gjeldene fra 1.1. 2011, dvs. samtidig med at pensjonsreformen i folketrygden trer i kraft.

Som hjelp til å besvare spørsmål fra medlemmer, vil det bli distribuert ut eksempler på mest aktuelle spørsmål og svar. Disse vil også bli lagt ut elektronisk på SOPs hjemmesider.

Høringsfristen er 7.1. 2010.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær  
Mette Lise Johnsen
økonomidirektør

Saksbehandler

Einar Espolin Johnson