Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeisplassen

06. februar 2012

Høringsfrist 04.01.2010

Fristen er utløpt

Forslaget til ny forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen gjennomfører Europaparlamentets- og radiodirektiv 2006/25/EF om minimumskrav for sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko på grunn av kunstig optisk stråling. I henhold til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, skal direktivet være gjennomført i norsk rett innen 27.april 2010

Saksbehandler

Audun Fredriksen |