Høring-Utvidelse av ordningen med vernepliktig akademisk befal

06. februar 2012

Høringsfrist 06.11.2009

Fristen er utløpt

OBS:
Ved en feil ble alle medlemmer og ansatte varslet om denne. Det er kun de styrer som er listet opp i listen til høyre som trenger å forholde seg til denne

 

Forsvarsdepratementet (FD) nedsatte våren 2009 en arbeidsgruppe med oppdrag om å følge opp de føringer og intensjoner for VAB som ligger i de styrende dokumenter. Dette innebar å gi anbefalinger på om ordningen bør utvides til å omfatte andre yrkesgrupper, gi anbefalinger på tiltak som kan gjøre ordningen mer attraktiv for leger og virke rekrutterende for kvinner.

 

Arbeidsgruppen avleverte sin rapport ”Utvidelse av VAB- ordningen” til Forsvarsministeren 16. august 2009

Saksbehandler

Jon Ole Whist |