Retningslinjer for veiing og måling i helsestatsjons- og skolehelsetjenesten

06. februar 2012

Høringsfrist 01.09.2009

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved hjelp av en ekspertgruppe, utarbeidet utkast til Nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

Disse retningslinjene skal når de blir vedtatt erstatte de nasjonale anbefalingene som er beskrevet i Veileder til forskrift av 3. april 2003 om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1154.

 

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |