Høring - NOU 2009: 1 Individ og integritet

06. februar 2012

Høringsfrist 23.05.2009

Fristen er utløpt

Legeforeningen har motatt høring fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet.

Personvernkommisjonen hadde et omfattende mandat for sitt arbeid og skulle:

"Gi ein heilskapleg status over utfordringane for personvernet. I samband med dette skal kommisjonen skildre dagens situasjon og utfordringar innan ulike sektorar som den ser som særleg relevante, og sjå hen til internasjonale avtaler og regelverk knytta til personvern.

Vurdere nærare korleis personvernet bør takast vare på i møtet med motståande omsyn og verdiar.

Kartleggje og evaluere dei verkemidla som i dag eksisterer for å ta vare på personvernet, herunder sjå på personvernstyresmaktenes praksis og rolle.
Fremje forslag til nye prinsipp og verkemiddel, samstundes som andre omsyn òg vert tekne vare på. I denne samanheng skal kommisjonen vurdere bruk av personvernfremjande teknologi.

Sjå på moglege tiltak og verkemiddel for betre etterleving av regelverk som tek vare på personvernet."

Dokumentet kan leses i sin helhet på FAD sine hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/NOUer/2009

 

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt |