Høring - forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og forslag til endring av taushetspliktsbestemmelsene i helsepersonelloven

06. februar 2012

Høringsfrist 11.03.2009

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Hjerte- og karregisteret foreslås etablert med hjemmel i helseregisterloven § 8 tredje ledd. Forslaget om et hjerte- og karregister er basert på anbefalingene i vedlagte rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe koordinert av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen |