Landsstyresak- Utredning av prinsippene og forutsetningene for opprettelse av kompetanseområder

06. februar 2012

Høringsfrist 14.03.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forslaget om etablering av kompetanseområder er ment å skulle sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter og som ikke er dekket av én spesialitet. En formalisering av kompetanseområder som ikke er spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en ordning i tillegg til de allerede eksisterende medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil være mer fleksible enn spesialitetsstrukturen og kunne tilpasses raske endringer i den medisinske fagutøvelsen.

Saksbehandler

Elisabeth Smith