Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven

03. desember 2012

Høringsfrist 20.12.2012

Fristen er utløpt

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

Det har vært reist en del spørsmål knyttet til forståelsen av bioteknologilovens straffebestemmelse, særlig medvirkningsansvaret. Helse- og omsorgsdepartementet er i en prosess med å evaluere dagens bioteknologilov (se nærmere om dette i høringsnotatet), og i den forbindelse har det blant annet vært naturlig å se nærmere på rekkevidden av bioteknologilovens straffebestemmelse

Saksbehandler

Lars Duvaland | Avdeling for jus og arbeidsliv