Høring - NOU 2012:17 Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

31. oktober 2012

Høringsfrist 17.12.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

Ved kongelig resolusjon 3. desember 2010 ble ”Syse-utvalget” oppnevnt for å utrede ulike spørsmål knyttet til straffelov og smittsomme sykdommer. Utvalget avga sin utredning til helse- og omsorgsministeren 19. oktober 2012.

Saksbehandler

Lars Duvaland | Avdeling for Jus og arbeidsliv