Høring - nasjonal retningslinje for barselomsorgen

28. september 2012

Høringsfrist 21.11.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Barselomsorgen er endret de siste 30 årene med kortere opphold i sykehus. Det er påpekt et gap i tiden mellom utskrivelse fra sykehus og til helsestasjonen overtar ansvaret for oppfølgingen. En prioritert del av retningslinjearbeidet har vært å bidra til å erstatte avstanden med et mer forutsigbart og sømløst pasientforløp. De første to ukene er vurdert som en sårbar tid for familier med nyfødte barn. På denne bakgrunn foreslår retningslinjen en større oppmerksomhet på det tilbudet som bør gis etter utreise fra føde-/barselavdelingen.

 

Spørsmål direktoratet ønsker kommentarer og innspill på:
1. Dekker retningslinjen de viktigste områdene for en faglig forsvarlig barselsomsorg?
2. Er det anbefalinger i retningslinjen som kan oppfattes som motstridende til anbefalinger som er gitt i andre relevante retningslinjer eller lignende utgitt av direktoratet?
3. Retningslinjen foreslår en større oppmerksomhet på tiden etter utskrivelse fra føde- /barselavdelingen. Mener høringsinstansene at det er tilstrekkelig eller for lite?
4. Hvordan kan spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten sikre sømløse og koordinerte barseltjenester med tilstrekkelig forutsigbarhet for brukerne?
5. Bør spesialisthelsetjenesten ha hovedansvar for oppfølgingen de første dagene etter fødselen – slik at kvinnen kan henvende seg der dersom det oppstår situasjoner hvor det er behov for hjelp? Eller er det tilstrekkelig med å opplyse foreldrene om hvor (i kommune- eller spesialisthelsetjenesten) de kan henvende seg ved behov for hjelp eller veiledning uavhengig når på døgnet det er.

 

Saksbehandler

Hanna Leinebø Slaatta Medisinsk fagavdeling