Høring - Forslag til endringer i tobakksskadeloven

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2012

Fristen er utløpt

Høringen inneholder forslag om en rekke endringer i tobakksskadeloven, herunder forskrifter for å begrense ungdoms tilgang til tobakk, utvide de tobakksfrie arenaene i samfunnet og styrke vernet mot passiv røyking. De viktigste forslagene i høringsnotatet er omtalt under punkt 1.2 Hovedinnholdet i departementets forslag. Departementet foreslår blant annet absolutt aldersgrense på 18 år for selgere av tobakksvarer, et forbud mot salg av mindre tobakkspakninger, en presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, at adgangen til å ha røykerom fjernes, at alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie utendørs, og at det lovfestes tobakksfri skoletid for elevene.

 

I tillegg til de konkrete forslagene, ber departementet om høringsinstansenes innspill på enkelte andre forslag som har vært oppe i den offentlige debatten.

Saksbehandler

Gorm Hoel |