Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening)

06. februar 2012

Høringsfrist 29.02.2012

Fristen er utløpt

Høringsnotatet innholder et forslag om å endre kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for kreftsykdom (kreftscreening). Det innebærer at personopplysninger (i denne sammenheng; navn og fødselsnummer, adresse, bostedskommune og sivilstand), ved negative funn (normale funn), kan behandles i Kreftregisteret, med mindre den registrerte har reservert seg mot dette. Ved de endringene som foreslås, mener departementet forholdene vil ligge bedre til rette for gjennomføring av kreftscreening.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen |