Høring - sluttrapport om førerkortprosjektet

20. desember 2013

Høringsfrist 11.01.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om sluttrapport om førerkortprosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er den store og økende saksmengden på førerkortfeltet. Formålet med prosjektet er å få en bred overordnet oversikt over aktuelle problemstillinger og utfordringer på feltet som grunnlag for videre strategier og veivalg for feltet, herunder forslag til effektivisering og harmonisering av saksbehandlingen.  

Prosjektet fremmer en rekke forslag som vil kunne medføre endring i roller og oppgaver for aktørene på feltet. Blant annet foreslås det at dispensasjonsordningen hos fylkesmannen bortfaller og at den faste legen kan gi tidsbegrenset godkjent helseattest. 

Dette er en intern høring. Legeforeningen har blitt invitert til å kommentere rapportutkastet før det sendes på ordinær høringsrunde. Derfor er høringsfristen svært knapp. For å få tilgang til saksdokumentene, kontakt saksbehandler Ole Anders Stensen.

 

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling