Høring - endringer i blåreseptforskriften

15. oktober 2013

Høringsfrist 02.12.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra HOD om endringer i blåreseptforskriften.

Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad, den andre endringer for stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad.

Lenken til høringen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---endringer-i-blareseptforskrifte/horingsnotat.html?id=737617

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv