Høring - endringer i alkoholregelverket

15. oktober 2013

Høringsfrist 02.12.2013

Fristen er utløpt


Legeforeningen har mottatt høring fra HOD om endringer i alkoholregelverket - herunder normerte regler for inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger.

Høringsnotatet inneholder forslag til nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven, økte krav til kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, endringer knyttet til bevillingsgebyrene og endringer knyttet til kunnskapsprøven. Blant annet foreslås det å innføre et prikkfordelingssystem, tilsvarende vegtrafikkloven. Et prikktildelingssystem vil ifølge departementet medføre en betydelig forenkling av saksbehandlingen av inndragnings-saker i kommunen. Prikktildelingssystemet vil også gi klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges. Det vil ikke være behov for å utøve skjønn i samme grad som i dag.  

Forslagene er en oppfølging av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Lenke til høringen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-om-endringer-i-alkoholregelverket/horingsnotat.html?id=737635 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling