Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

31. juli 2013

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet  

 

Deres ref.: 13/2800                    Vår ref.: 13/3072                            Dato: XX.10.2013

 

Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten  

Legeforeningen viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 2. juli forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten.  

Legeforeningen mener det er viktig at arbeid med kvalitet settes på den politiske agendaen, også hos lokalpolitikere. Legeforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementet i at lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjeneste forskriftsfestes.  

Legeforeningen mener det er bra at lokale politikerne får et konkret og nært forhold til kvalitetskravene som stilles til disse tjenestene. Legeforeningen mener også at et større lokalpolitisk engasjement og et tydeligere ansvar for tjenestene vil kunne bidra til en bedre forståelse av sammenhengen mellom ressursinnsats og kvalitet.  

Den foreslåtte forskriftsendringen er kun knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste, og vil ikke angå legetjenesten direkte. Kommunene har i revidert forskrift for fastlegeordningen fått et nytt ansvar for kvalitet i fastlegetjenesten. Det vil bli nødvendig at kommunene bruker økonomiske og faglige ressurser for å understøtte fastlegenes eget kvalitetsarbeid. En god lokalpolitisk forankring av dette forskriftsfestede ansvaret for kvalitet, vil kunne være nyttig for allmennlegetjenesten.  

Legeforeningen vil også benytte anledningen til å understreke at medisinskfaglig kompetanse i kommuneledelsen er avgjørende for et godt kommunalt kvalitetsarbeid. Det er imidlertid stor variasjon i hvordan medisinskfaglig kompetanse benyttes i kommunene i dag. Legeforeningen mener dette kan løses ved at kommuneoverlegen får en plass i kommuneledelsen, med et klart definert ansvar for koordinere og kvalitetssikre de offentlige allmennlegeoppgavene i kommunen.  

Med hilsen
Den norske legeforening  

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling