Høring - revidert forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke

29. mai 2013

Høringsfrist 07.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om et revidert forslag til regulering av markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke.

7. juni 2012 sendte HOD og BLD forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke på høring. Da høringen ble avsluttet 21. september 2012, hadde departementene mottatt 78 innspill. Høringsinnspillene har bidratt til å belyse saken på en god måte, og departementene har nå revidert det opprinnelige forskriftsutkastet. Det reviderte forslaget som nå sendes på høring skiller seg på en rekke punkter fra forslaget som ble hørt sommeren 2012. Disse endringene er nærmere beskrevet i høringsnotatet.

Lenke til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---revidert-forslag-til-forskrift-/horingsbrev.html?id=727096

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling