Høring – anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen

08. april 2013

Høringsfrist 02.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt forslag om høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om enkelte lovendringer og en ny forskrift om anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen.

I høringsnotatet redegjøres for en del faktiske, rettslige og administrative særtrekk som må tas i betraktning i vurderingen av hvilke lover som bør gjelde. Forholdene på henholdsvis Svalbard og Jan Mayen er ulike på mange punkter, og det er bare Svalbard som har lokalsamfunn og helsetjeneste av et visst omfang. Høringsnotatet omhandler derfor i størst grad Svalbard.

I høringsnotatet foreslås at en rekke helselover og forskrifter gis anvendelse for Svalbard og at enkelte lover gis delvis anvendelse. For Jan Mayen foreslås at enkelte lover gjøres gjeldende.

Se hele grunnlaget: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--anvendelse-av-helselovgivningen-.html?id=718429 

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt | JA-avdelingen