Høring – NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

03. april 2013

Kunnskapsdepartementet 

 

Deres ref.:                          Vår ref.: 13/1545                                 Dato: 3.9.2013

                                                           

Høring –NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 

Legeforeningen viser til mottatt høring om NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn, og vil avgi følgende høringssvar;  

NOU 2013:1 er en grundig og omfattende rapport, som tar for seg mange viktige samfunnsspørsmål. Legeforeningen har hatt rapporten på høring i vår organisasjon og høringssvaret er behandlet av Sentralstyret.  

Legeforeningens høringssvar gir innspill til rapportens kapittel 19 om barns rettigheter og interesser og 20.3 Reservasjonsrett i arbeidsforhold. Legeforeningen kommenterer ikke øvrige deler av rapporten, men vil påpeke at der hensyn til livssynsspørsmål går på tvers av eller skal styre behandlingsvalg, vil forholdet til pasientrettigheter og faglig forsvarlig behandling kunne settes på prøve.  Særlig er dette utfordrende der pasienten er barn eller umyndige.  

Oppsummert finner Legeforeningen at kapittel 19 er godt gjennomarbeidet. Kapittelet omfatter barns interesser og rettigheter og er godt fundamentert i internasjonale konvensjoner. Utvalget anbefaler at Norge signerer og ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon som gir barn mulighet til å klage inn brudd på Barnekonvensjonen. Dette er ikke minst viktig for å styrke barns selvstendige rett til religions- og livssynsfrihet. Legeforeningen støtter dette.  

Reservasjonsrett i arbeidsforhold drøftes i kapittel 20.3, men begrepene «reservasjonsadgang» og «reservasjonsmulighet» gjenfinnes ikke i rapporten. Alle tre er sentrale begreper i drøftinger av temaet. Det finnes ikke entydige definisjoner av disse begrepene, og de har ikke nødvendigvis samme meningsinnhold.  

Debatten både i samfunnet og i NOU 2013:1 har vist at man til dels legger ulik forståelse i begrepsbruken. For å beskrive nærmere nyanser i meningsinnholdet vil Legeforeningen nevne et eksempel; dersom man anser at det finnes en adgang for legen til å avtale med sin avtalepart (kommunen) en mulighet for reservasjon mot bestemte oppgaver vil dette best betegnes som en reservasjonsadgang. Dersom slik avtale faktisk gjøres har legen en reservasjonsrett, basert på avtalen.  Samme rettstilstand vil med andre ord åpne for begge begreper.    

Legeforeningen omtaler i det videre reservasjonsmulighet og - adgang. Legeforeningen mener dette er best egnet til å få frem kjernen i diskusjonen – om det skal være mulighet eller adgang til å unnlate og utføre bestemte oppgaver under forutsetning av at dette er begrunnet i dype overbevisningsgrunner og at pasienten blir ivaretatt av annet helsepersonell.   

Legeforeningen drøftet spørsmålet om legers reservasjonsadgang under årets Landsstyremøte og fattet følgende vedtak:  

«Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling.

Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.»  

Vedtaket ble fulgt opp med skriftlig henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet, jf vedlegg 1.  

Legeforeningen oversender vårt Landsstyrevedtak og vår henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet som innspill og kommentarer til NOU 2013:1.  


Den norske legeforenings sentralstyre, etter fullmakt


Geir Riise
Generalsekretær

Bjarne Ris Strøm
Fagdirektør

Kari Jussie Lønning 
Fagsjef/saksbehandler


Vedlegg 

                                                  

                                                                                                          

                                                                                                         

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning | Medisinsk fagavdeling