Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

17. desember 2014

Høringsfrist 17.02.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.

Utvalget ble oppnevnt i 2013, i kjølevannet av 22. juli rettsaken. Mandatet har vært å vurdere straffelovens utilregnelighetsregler, psykiatrisk sakkyndighet og særreaksjonene. Hovedspørsmålene i utredningen er om vi skal ha regler om strafferettslig utilregnelighet, og eventuelt hvordan de bør utformes, hvilken rolle psykiatrien skal ha i strafferettspleien og hvordan samfunnet bør verne seg mot utilregnelige personer som kan være farlige for medborgeres liv og helse. Utvalget har lagt frem sin utredning, som i det alt vesentlige er enstemmig. Enkelte dissenser og særmerknader fremgår av drøftelsene og lovforslagene.

Les om høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet - Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet 

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv