Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

11. desember 2014

Høringsfrist 18.02.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Tolkeutvalgets mandat har vært å utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Utredningen ble overlevert til BLD 24. september i år. Utvalgets konklusjon er at underforbruk og manglende kvalitetskrav til tolker fører til at rettssikkerhet og likeverd er truet og undergraves. I tillegg mener utvalget at det er feil bruk av ressurser når samfunnet kvalifiserer tolker som ikke blir benyttet i offentlig sektor. 

Utvalget var bedt om å ta utgangspunkt i hver sektors selvstendige ansvar for å informere, veilede og høre sine tjenestemottakere og å beskrive behovet for tolking i offentlig sektor fremover. Bakgrunnen var en bekymring for at mangelfull og dårlig tolking fører til at:

  • beslutninger tas på feil grunnlag
  • folk ikke får den hjelpen de trenger
  • offentlige ressurser brukes feil

Utvalgets oppfatning er at en hovedmålsetting må være at tolking i offentlig sektor skal bidra til å sikre rettssikkerhet og likebehandling. En naturlig følge av dette målet er ifølge utvalget at offentlige myndigheter benytter kvalifiserte tolker, og at det til enhver tid skal være nok kvalifiserte tolker til å kunne møte samfunnets behov for tolketjenester. Tolking må, ifølge utredningen, anses som en integrert del av oppgaveløsningen i sektorene. 

Helsetjenesten omtales særskilt i kapitlene 4.5.3, 4.5.4, 5.2, 11.6.3, 14.2.3 og 15.2.

Les om høringen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: (Helse- og omsorgstjenesten omtales i kap. 5.2)

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv