Høring - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister

28. oktober 2014

Høringsfrist 11.12.2014

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om å innføre kontaktlege i spesialisthelsetjenesten på høring.

Forslaget gjelder for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Kontaktlegen skal ha tre primæroppgaver: være tilgjengelig for pasienten, gi informasjon til pasienten og ha en rolle i behandlingsteamet rundt pasienten. Departementet foreslår både en plikt for helseforetaket til å oppnevne kontaktlege og en rett for den aktuelle pasientgruppen til å få oppnevnt kontaktlege. Målet med ordningen er ifølge departementet at alvorlig syke pasienter skal slippe å forholde seg til for mange leger og få mangelfull informasjon. Ifølge HOD vil ordningen også bidra til at kvaliteten og helheten i det medisinske tilbudet blir bedre ivaretatt.

Forslaget om innføring av søksmålsfrister gjelder vedtak fattet av Klagenemnda for behandling i utlandet, Prreimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd. Forslagene innebærer endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerretttighetsloven, bioteknologiloven og forskrift om pasientjournal.

Les om høringen - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv