Høring - Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer

11. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en strategi og styringsstruktur for nasjonale screeningprogrammer.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en arbeidsgruppe med medlemmer fra de regionale helseforetakene. I denne rapporten foreslår en bredt sammensatt arbeidsgruppe en overordnet strategi og styringsstruktur for nasjonale screeningprogram. Arbeidsgruppen er oppnevnt av Helsedirektoratet på bakgrunn av et oppdrag direktoratet har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innledningsvis i rapporten er det kort beskrevet hva screening er, fordeler og ulemper med screening, samt litt om screening i andre land og i Norge.

Det anbefales innført et Nasjonalt system for innføring, endring og styring av nasjonale screeningprogram. Det anbefales at systemet forankres i Helsedirektoratet, som også bør ha en sekretariatsfunksjon. Oppgavene til det nye systemet vil være todelt:

1. Å sikre god og enhetlig styring, oppfølging, kvalitetssikring og evaluering av eksisterende program.

2. Å sikre en grundig og faglig god prosess for vurdering og innføring av nye nasjonale screeningprogrammer, større endringer i, og eventuelt avvikling av disse, samt eventuelt nye rutinemessige undersøkelser og tester i primærhelsetjenesten.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling