Høring - Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

02. juli 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 22. november 2010 nr 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet.

I følge forslaget skal pasienter få rett til refusjon av utgifter til sykehusbehandling mottatt i andre EØS-land. Det skal ikke kreves forhåndsgodkjenning. Pasienter som er vurdert til å ha rett til spesialisthelsetjeneste skal kunne søke om forhåndstilsagn før de reiser ut. Endringene er et ledd i gjennomføringen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (pasientrettighetsdirektivet). Direktivet forventes å bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2014. Norge vil ta forbehold om at Stortinget samtykker i innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, jf. Grunnloven § 26 andre ledd.

Les om høringen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv