Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

12. juni 2014

Høringsfrist 21.08.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Arbeidstilsynet mottatt høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Arbeidstilsynet foreslår bl.a. å innføre et gjennomgående krav til hvem som skal utføre helseundersøkelser.  

I en høringsrunde i 2013 var det flere høringsinstanser som mente Arbeidstilsynet måtte vurdere materielle endringer i kravet til hvem som skal utføre helseundersøkelsene. Høringsinnspillene indikerte at det er ulik praksis i virksomhetene hvordan kravene til den som skal utføre helseundersøkelsen etterleves. Flere av høringsinstansene presiserte at bruk av annet helsepersonell til helseundersøkelser, under kontroll av lege, er et kostnadseffektivt og forsvarlig alternativ for alle helseundersøkelser i virksomheten uavhengig av type eksponering arbeidstaker kan utsettes for.  

Arbeidstilsynet foreslår nå at kravene til hvem som skal utføre helseundersøkelsene bør være ensartet og derfor materielt sett bør endres. Det foreslås at det for alle helseundersøkelser settes krav om at disse utføres «av, eller under kontroll av kompetent lege».  

Øvrige endringer i arbeidsmiljøforskriftene finnes på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv