Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år

02. juni 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. og forskrift om lisens til helsepersonell.

Forslaget går ut på å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 – 80 år. Departementet foreslår videre at dagens ordning med adgang til å søke om lisens for helsepersonell over 75 år, videreføres for helsepersonell over 80 år som ønsker å fortsette å drive pasientrettet virksomhet. Det foreslås en overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres. Overgangsordningen innebærer at helsepersonellet må gi melding til Helsedirektoratet (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) om at de ønsker gjenerverv av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning frem til de fyller 80 år.

Forslaget er et ledd i Regjeringens arbeid med å styrke seniorperspektivet i alle sektorer i samfunnet.

Les mer om høringen - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv