Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

25. februar 2014

Høringsfrist 26.03.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å komme med innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Merk at dette er innspill til et pågående arbeid, og ikke en del av en formell høringsprosess.

Kort om arbeidet: HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide utkast til en slik forskrift i nært samarbeid med Statens helsetilsyn og andre relevante aktører. Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn har nedsatt en arbeidsgruppe for formålet.  

Helsedirektoratet skal gjøre dette i samarbeid med relevante aktører og inviterer i første omgang alle til å komme med innspill om sine erfaringer med dagens internkontrollforskrift.  Det gjelder både hva som fungerer godt, hva som fungerer mindre godt og hva det er viktig å fokusere på i arbeidet med en ny forskrift. I oppdragsbrevet presiserer HOD at det er krav om innhold og styringssystem som skal reguleres: Forskriften skal ikke regulere selve innholdet og nivået på kvalitet og forsvarlighet. Det er krav om og innhold i styringssystemet som skal reguleres. De ulike virksomhetene må gis rom for å utvikle sitt eget styringssystem tilpasset virksomhetens størrelse, oppgaver og kompetanse, og forskriften bør ikke være for detaljert.  

Helsedirektoratet skriver også at det vil være en fordel for arbeidsgruppen å få opplyst om Legeforeningen kjenner til virksomheter eller ressurspersoner i miljøet som har erfaringer som vil være nyttig for prosessen videre. 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv