Høring - Helsekrav til førerett

18. desember 2014

Høringsfrist 19.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet og Statens veivesen om høring i forbindelse med nye helsekrav i førerkortforskriften.

Forslaget til endring innebærer at helsekravene til førerett vil bli forskriftsfestet i større grad enn i dag. Endringene medfører samtidig at mange som til nå har måttet søke fylkesmannen om dispensasjon, nå vil kunne få førerett eller helseattest fra lege.

Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, annen helsesvekkelse eller bruk av midler som gir svekket kjøreevne.

Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted. Lege, psykolog eller optiker som ved undersøkelse finner at fører av motorvogn ikke fyller helsekravene, skal gi fører beskjed om at helsekravene til førerett ikke er oppfylt. Dersom lege, psykolog eller optiker finner at innehaver av førerkort har en helsesvekkelse av mer enn seks måneders varighet som gjør det uforsvarlig å fortsette å kjøre mototorvogn i de(n) klasse(r) førerretten gjelder for, har lege, psykolog og optiker plikt til å melde dette til fylkesmannen og gi førerkortinnehaver skriftlig informasjon om at helsekravene ikke er oppfylt. Jf. (ny) meldepliktforskrift.  

Les mer om høringen på Statens veivesen sine nettsider: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=748839.

Mer info om høringen "Helsekrav til førerett" fra Statens vegvesen finnes her 

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling