Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

06. november 2015

Høringsfrist 08.12.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottat rapport om hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger. Legeforeningen er invitert til å gi tilbakemelding på forslagene.

Om prioriteringsdebatten og Legeforeningens tidligere innspill
I november 2014 la Normheimutvalget frem tre forslag til nye prioriteringskriterier: Utvalget foreslo å endre dagens prioriteringskriterier om alvorlighet, effekt og kostnad til helsetap, helsegevinst og ressursinnsats. De la til grunn at de nye kriteriene var mer forståelige og anvendelige på alle nivåer i helsetjenesten. Legeforeningen sa seg uenig i det. Les Legeforeningens endelige høringsuttalelse til Norheimutvalget.

Legeforeningen var særlig kritiske til hvordan utvalgets forslag skal gjennomføres i den kliniske hverdagen, og om det vil endre og avhjelpe dagens utfordringer. Legeforeningen mente også det er urealistisk å etablere felles kriterier som skal kunne anvendes på alle nivåer i helsetjenesten. Kriterier for prioritering på samfunnsnivå vil være annerledes enn kriterier på klinisk nivå. Legeforenings anbefaling var derfor å holde fast på dagens prioriteringskriterier, og heller rette innsatsen mot å utvikle, forbedre og innføre disse.

En rekke høringsinstanser delte Legeforeningens innvendinger. På bakgrunn av motstanden både fra pasientorganisasjoner profesjoner, kommuner og sykehus sa Helseministeren seg enig i at helsetaps-kriteriet var for teoretisk og besluttet å droppe det. Regjeringen nedsatte derfor en ny arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.

Arbeidsgruppen foreslår to ulike definisjoner av alvorlighet. En som skal kunne brukes i den kliniske hverdagen og på individnivå. Og en som skal brukes på gruppenivå.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for hva sekretariatet særlig ønsker at foreningene skal se nærmere på.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling