Høring - Forskrift om straffegjennomføring i Nederland

09. juli 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Fra Justis- og beredskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring med utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

Straffegjennomføringsloven § 1 a om straffegjennomføring i annen stat ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2015 og trådte i kraft 19. juni 2015. Avtale mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2015.

Departementet ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift. Bakgrunnen for lovbestemmelsen om at domfelte som er dømt til ubetinget fengselsstraff skal kunne gjennomføre straffen i annen stat som Norge har inngått avtale med, er kriminalomsorgens behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt. Det vises til Meld. St. 12 (2014-2015) «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen».

Høringsbrev og høringsnotat kan i sin helhet leses på:
www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--utkast-til-forskrifter-om-straffegjennomforing-i-nederland/id2426273/

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv