Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

09. juli 2015

Høringsfrist 26.08.2015

Fristen er utløpt

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft.

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft.

Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter.

De nasjonale handlingsprogrammene representerer en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger. Direktoratet håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for spesialister som behandler pasienter med gynekologisk kreft.

Høringsbrev og høringsnotat kan i sin helhet leses på:
www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-gynekologisk-kreft

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling