Høring – fritt rehabiliteringsvalg

01. juli 2015

Høringsfrist 22.09.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

I april 2013 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede mulige løsninger for å gi pasienter og brukere anledning til å velge hvor de skal motta opptrening og rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Direktoratet ble bedt om å beskrive ulike faglige problemstillinger, og utrede juridiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Svar på oppdraget kom i juni 2013. Et oppfølgingsoppdrag ble gitt i august 2013 og svar på dette oppdraget ble mottatt i april 2014.

I prosjektet etablerte direktoratet en intern referansegruppe, en ekstern arbeidsgruppe og en ekstern referansegruppe. Den eksterne referansegruppen var sammensatt av representanter for de private rehabiliteringsinstitusjonene, brukerorganisasjonene, profesjonsorganisasjoner og kommunene. Helsedirektoratet overleverte rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet den 16.04.14.

Helse- og omsorgsdepartementet signaliserte i Prop. 56 L (2014-2015) om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) at departementet tok sikte på å gjennomføre en høring i 2015 av forslag om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd. Dette unntaket innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av retten til fritt behandlingsvalg etter § 2-4.

Departementet foreslår i dette høringsnotatet at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt behandlingsvalg. Det innebærer at pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge rehabilitering innenfor det offentlige helsevesenet eller hos private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med et regionalt helseforetak.  

Høringsnotatet kan leses i sin helhet på:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---fritt-rehabiliteringsvalg/id2425331/

Saksbehandler

Christine Palm | Avdeling for jus og arbeidsliv