Høring - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten

17. april 2015

Høringsfrist 01.05.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet har gitt ut prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Disse er revidert for å være i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og endringene i prioriteringsforskriften. Revisjonen bygger også på erfaringer i bruken av prioriteringsveilederne. Prioriteringsveilederne gir anbefalinger om rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og frist for start helsehjelp for planlagt (elektiv) helsehjelp. NB! Prioriteringsveilederne bygger ikke på Norheimutvalgets anbefalinger.

Foreningsleddene må selv vurdere hvilke av veilederne de anser som relevante å svare på. Dersom man gir innspill på flere av prioriteringsveilederne, ber vi om at foreningsleddene systematiserer innspillene etter fagområde.  

Om veilederne: Prioriteringsveilederne har én del som er felles for alle 33 fagområdet: «Alle prioriteringsveiledere: Om lov og forskrift». Her er det informasjon om pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften samt forklaring på hvordan prioriteringsveilederne skal brukes. Den delen av prioriteringsveilederne som er spesifikk for hvert av de 33 fagområdene, gir anbefalinger om rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten for medisinske tilstander som oppfyller vilkårene i prioriteringsforskriften.  

Les om høringer https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-prioriteringsveiledere-for-33-fagomrader-i-spesialisthelsetjenesten

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv