Høring - Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier

08. april 2015

Høringsfrist 05.05.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten hadde depresjonsscreening av kvinner ved svangerskap og etter fødsel som drøftingssak 11.2.2013, og fattet følgende vedtak:

«Screening for barseldepresjoner med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) oppfyller ikke WHO sine kriterier for når det bør gjennomføres en screening. Nasjonalt råd anbefaler at screening for barseldepresjon ikke innføres som et nasjonalt tilbud på det nåværende tidspunkt.»

Etter vedtaket i Nasjonalt råd ble det behov for at Helsedirektoratet gjennomgikk sine anbefalinger om tiltak hvor EPDS inngår som et element i klinikken uten at det er organisert som nasjonal screening. Helsedirektoratet utredet saken videre, og har bl. a. belyst hvordan EPDS benyttes i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia. På bakgrunn av dette har Helsedirektoratet foreslått at Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) fortsatt brukes i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier, uten at det inngår som nasjonal screening. Det mangler også kunnskap på dette området, og Helsedirektoratet skisserer hvordan det kan arbeides videre med det.

Før Helsedirektoratet konkluderer og sender dette ut til landets kommuner og andre relevante aktører, ønsker de innspill på redegjørelsen og anbefalingene. Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på:

1) Kommer Helsedirektoratets vurderinger tydelig frem?

2) Er høringsinstansene enige i direktoratets vurdering?

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling