Høring - forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

05. mars 2015

Høringsfrist 24.03.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne og Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).

Forskriften gjelder supplerende regler for kombinasjon av AFP og arbeids­inntekt (pensjonsgivende inntekt) for medlemmer av Statens pensjonskasse. Endringer i de lovfestede pensjonsordningene i Statens pensjonskasse og for sykepleierne, vil være med på å danne grunnlaget for endringer i de tariffavtalefestede pensjonsordningene.

Endringen går ut på at forskriften suppleres med en bestemmelse om at for personer med delvis uførepensjon fra offentlig tjenestepensjons­ordning uten uføretrygd i folketrygden (som betyr en uføregrad < 50 %), skal tidligere inntekt minst svare til medlemmets pensjonsgrunnlag på det tidspunktet da ved­kommende tar ut AFP. Tidligere inntekt vil da reflektere inntekt i opprinnelig (full) stilling, som om medlemmet ikke var blitt ufør. En vil i slike tilfeller unngå utilsiktede virkninger av bestemmelsen i AFP-regelverket om at pensjonen ikke kan utgjøre mer enn 70-prosent av tidligere inntekt.

Arbeidsdepartementet har satt en svært knapp frist, som betyr at Legeforeningens frist blir tilsvarende knapp.

Les om høing fra Arbeids- og sosialdepartementet;
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forskrift-om-kombinasjon-av-avtalefestet-pensjon-for-medlemmer-av-statens-pensjonskasse-og-arbeidsinntekt-pensjonsgivende-inntekt/id2397665/

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv