Høring - Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

11. februar 2015

Høringsfrist 24.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Veilederen beskriver barns og unges rettigheter og sektorenes plikter og tilbud slik at tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgstjenesten kan planlegge for og samarbeide om et koordinert tilbud.

Helsedirektoratet legger til grunn at den viktigste forutsetningen for å kunne samhandle er at man kjenner til og forstår hverandres ansvar, oppgaver og begrensninger. Veilederen omhandler barn og unge fra fødsel og til de er ferdige med videregående skole.

Veilederen er en oppfølging av Handlingsplan Habilitering av barn og unge, IS-1692, utgitt av Helsedirektoratet i 2009. Veilederen er også omtalt i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap – tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte behov der det heter «... kan bidra til å gi et oversiktlig og helhetlig tjenestetilbud til barn og unge og deres familier, samt sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud til alle».

Les om høringen fra Helsedirektoratet

Saksbehandler

Jan Eikeland Avdeling for jus og arbeidsliv