Høring - Etablering av regelråd

14. januar 2015

Høringsfrist 17.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerne har fra Nærings- og fiskeridepartementet mottatt til høring - etablering av regelråd.

Evalueringene har vist av ved innføring av nytt regelverk så er utredningene ofte mangelfulle. Et gjennomgående trekk er konsekvensene, blant annet for privat næringsliv, ikke er grundig nok kartlagt. Både styrket veiledning og bistand til utredningsmiljøene, og fastere virkemidler i form av kontroll og sanksjoner, vil være nødvendige for å oppnå bedre beslutningsgrunnlag. Etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet er ett av flere mulige tiltak for å oppnå forbedringer.

Dokumentet kan leses i sin helhet på https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/etablering-av-regelrad---horingsnotat.pdf.

Saksbehandler

Ida Haavardsholm Øygard Avdeling for jus og arbeidsliv