Høring - Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

11. mai 2015

Høringsfrist 29.06.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

HOD har sendt forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg på høring.

Om forslaget: Forskriften beskriver hvilke krav som skal stilles til private som ønsker å levere helsetjenester mot betaling fra staten, i ordningen fritt behandlingsvalg. Forslaget beskriver også hvilke helsetjenester som er tenkt inkludert ved oppstart og hvordan prisene på tjenestene skal fastsettes.  

Ordningen vil fra oppstart omfatte døgnbehandling innenfor rusbehandling og psykisk helsevern. I tillegg vil enkelte tjenester innenfor somatikk bli inkludert. Ordningen vil tre i kraft i løpet av året. Etter hvert vil ordningen utvides å omfatte flere tjenester.  

Fritt behandlingsvalg er en bred reform som ifølge helseministeren skal redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Legeforeningen har tidligere avgitt høringssvar til ordningen Fritt behandlingsvalg. Høringssvaret finner du her.

Les mer: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-til-forskrift-om-private-virksomheters-adgang-til-a-yte-spesialisthelsetjenester-mot-betaling-fra-staten---fritt-behandlingsvalg/id2409115/

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv