Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

27. november 2015

Høringsfrist 04.01.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.  

Sekretariatet legger til grunn at høringen besvares. I innspillet til BLD kommer Legeforeningen til å vise til erfaringer fra våre medlemmer i følgende saker:

  • ansettelsesprosesser (utlysning/ansettelser)
  • graviditet
  • alder    

Sekretariat ønsker å få innspill til konkrete saker eller andre erfaringer som medlemmene har gjort seg som har betydning for håndheving av likestillings- og diskrimineringslovverket.  

Forslaget inneholder både bestemmelser som viderefører gjeldende rett og bestemmelser som endrer dagens regler. For at det skal være enkelt for høringsinstansene å se endringene, er forslag som innebærer en endring i dagens regler, endringer i lovteksten som tydeliggjør gjeldende rett og enkelte særbestemmelser som fortsatt kun skal gjelde for enkelte diskrimineringsgrunnlag, plassert i høringsnotatet. De fleste forslagene som kun innebærer en videreføring av gjeldende rett, er plassert i vedlegget til høringsnotatet. Også redegjørelser for gjeldende rett er plassert i vedlegget med henvisninger til hvor i høringsnotatet det aktuelle spørsmålet omtales.  

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-felles-likestillings--og-diskrimineringslov/id2458435/

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv