Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

02. juli 2015

Høringsfrist 19.10.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Forslaget skal gjøre det enklere å endre juridisk kjønn og innebærer blant annet at dagens krav om sterilisering og medisinsk behandling fjernes som vilkår for å få endre juridisk kjønn. Forslagene i høringsnotatet tar utgangspunkt i anbefalingene fra en ekspertgruppe i rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn (se eget høringsbrev fra Legeforeningen av 1. juli 2015). På noen områder skiller imidlertid departementets forslag seg fra ekspertgruppens anbefalinger.

Norge har over lang tid stilt omfattende medisinske krav til den som ønsker å endre sitt kjønn i Folkeregisteret (personens ”juridiske kjønn”). Det er blant annet stilt krav om irreversibel sterilisering og kastrasjon. Bakgrunnen for dette er medisinske vurderinger som var utbredt i en rekke land for 50-60 år siden. Praksisen er ikke regulert og har vært uforandret siden de første kjønnsskifteoperasjonene ble gjennomført i Norge på 1950-60-tallet. Ordningen har blitt kritisert, både av brukerorganisasjoner og menneskerettighetsinstanser og av enkeltpersoner som ønsker å skifte juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå fullstendig kjønnsbekreftende behandling.

Høringsbrev og høringsnotat kan i sin helhet leses på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lov-om-endring-av-juridisk-kjonn/id2423028/

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv