Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

09. februar 2015

Høringsfrist 23.03.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen.

Forslaget er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra departementet. Formålet med utkastet er å gi regler om gjennomføring av opphold i institusjon for personer med rusmiddelproblemer og å avklare når det er adgang til å bruke tvang. Utkastet inneholder blant annet bestemmelser om husordensregler, rusmiddeltesting, forbindelse med omverdenen, ransaking og tvang.

Les mer: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--lov-og-forskrifter-om-gjennomforing-av-rusomsorgen/id2365124/

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Ansatte i avdeling Jus og arbeidsliv