Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

22. desember 2015

Høringsfrist 17.02.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

Om NOU 2015:17 Først og fremst: NOUen presenterer tiltak for å bedre akuttberedskapen utenfor sykehus. Utvalget presenterer sine vurderinger av hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade. I utredningen blir det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene (fastleger, legevakt, hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten), inklusive nasjonale krav til legevakt. Utvalget tar også for seg skoler, idrettslag, arbeidsplasser, de frivillige og andre etaters rolle og foreslår blant annet en nasjonal førstehjelpsstrategi.

Legeforeningens politikk: Utvalget la frem en første delrapport i 2014 som Legeforeningen ga en omfattende høringsuttalelse til: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Horing--Akuttutvalgets-delrapport/  

Sekretariatet legger til grunn at Legeforeningens innspill til delrapporten står seg. Tilbakemeldingene på utvalgets forslag for å bedre legevakttjenesten vil ta utgangspunkt i Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt. En kortversjon av Legeforeningens politikk på legevakt finnes også i vårt policynotat «En trygg og forsvarlig legevakttjeneste». 

Sekretariatet legger til grunn at utvalgets utredning gir en god beskrivelse av akuttberedskapen utenfor sykehus og at tiltakene som presenteres er i tråd med Legeforeningens synspunkter. Sekretariatet ønsker særlig foreningens synspunkter på utvalgets forslag til nasjonale krav til legevakt. Sekretariatet ber om at foreningsleddenes innspill følger kapittelinndelingen i NOUen.

Lenke til NOUen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/?ch=1&q

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling