Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

10. september 2015

Høringsfrist 09.11.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

Det skal fremgå klart av loven at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester. Behandlende leges vurderinger skal vektlegges og være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunen. Ifølge HOD vil lovforslaget innebære en vesentlig styrking av rettighetene til eldre pleietrengende i praksis, og vil forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri pliktene de har.  

I høringsnotatet er det foreslått følgende lovendringer:

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv